top of page
Vyhledat

Práva poškozeného související s dopravní nehodou

Díl 1. Úkony po dopravní nehodě – Nahlášení dopravní nehody


První úkony po vzniku dopravní nehody

První, co je s dopravní nehodou typicky spojeno je její zdokumentování. Pokud jsou všichni účastníci za to, že není sporu, kdo nehodu zavinil a současně se nejedná se o závažnou srážku, postačí se společně vyplnit formulář a pokračovat v cestě. Ideální je, pokud i přes vzájemnou dohodu vyznačíte polohu vozidel na vozovce, pořídíte fotografie (dnes je již fotoaparát v mobilu téměř samozřejmostí). Uvedené se hodí v případech, kdy si to viník po čase rozmyslí a začne rozporovat průběh a okolnosti vzniku dopravní nehody.


Škodní událost – dopravní nehodu, typicky ohlašuje pojistiteli škůdce – tedy ta osoba, která dopravní nehodu zavinila. Pojišťovna škůdce je pak z titulu pojistitele povinného ručení povinna hradit veškeré související náhrady škod a nemateriální újmy vzniklé v příčinné souvislosti s dopravní nehodou.


Proto, pokud vyplňujete formulář, zeptejte se na pojišťovnu, u které má viník své vozidlo vedeno. Ušetříte si tím následné zjišťování, kde je vlastně dopravní nehoda řešena. Pokud je viník nehody ochoten stvrdit své zavinění, pak jej určitě zaneste do formuláře.


PROTOKOL VŠAK PODEPISUJTE POUZE POKUD JEHO OBSAHEM SOUHLASÍTE! Určitě se nenechte přemluvit k tomu, abyste protokol podepsali, i když v něm například uznáte své zavinění, ač o něm máte pochybnosti. Raději si vždy přivolejte v takovém případě policii, neboť s takovýmto prohlášením následně jen velmi obtížně cokoliv uděláte. Nejen že se takto můžete fakticky vzdát svých nároků, ale naopak se můžete vystavit riziku správního postihu. V horším případě se Vám takto i zhoršuje důkazní postavení v rámci trestního řízení.

Na straně druhé, v praxi se bohužel často vyskytují případy, kdy není zjevné, kdo nehodu zavinil či zjevný viník toto popírá. Pak nezbývá než k nehodě přivolat policii. Ta s Vámi vyřešení nezbytné úkon vedoucí ke zjištění viníka a rozsahu škody. Na stranu druhou je v případech závažnějších nehod či vzniku tělesných zranění tento způsob řešení spojen i s pár hodinami strávenými na policii.


Ačkoliv shora uvedené řízení před policejním orgánem je někdy zdlouhavé, nejedná se o ztrátu času, neboť jeho výsledkem je pak jasné a závazné stanovisko o viníkovi dopravní nehody (ač jej nečiní policejní orgán ale následně státní zastupitelství při odklonech či soud při meritorním rozhodnutí).


KDY VOLAT POLICII?

Nevolejte, pokud je škoda menší 100.000, - Kč a dopravní nehoda se obešla bez zranění nebo poškození majetku dalších osob (nezúčastněných na nehodě například když se prorazí plot). V tomto případě pak společně se zúčastněnými řidiči vyplňte Formulář o dopravní nehodě, kterým si stvrdíte průběh dopravní nehody (lze zde přímo označit viníka).


Naopak v případech, kdy je zjevné, že škoda bude větší 100.000, - Kč či se bohužel vyskytlo zranění či úmrtí osob, bude nutné přivolat k nehodě příslušný policejní orgán. Obdobně postupujte i v případech kdy došlo k poškození pozemní komunikace (značky, svodidla atd.). Dalším případem je i okolnost vzniku škody na majetku třetí osoby (viz výše. poškození plotu, odstaveného vozidla atd.). Policie ČR s Vámi následně sepíše protokol (potvrzení o účasti na dopravní nehodě), ten pak slouží jako počáteční podklad pro nahlášení celé situace příslušnému pojistiteli.


MYSLETE NA BEZPEČNOST (SVOJI I DRUHÝCH)

Jistě není zapotřebí připomínat, že reflexní vesta, výstražný trojúhelník a další bezpečnostní pokyny je důležité dodržovat, chráníte tím sebe, ale i své okolí. Pokud už došlo k neštěstí, pak jej zcela jistě není nutné dále zhoršovat tím, že například neopustíte vozidlo nebo jej neoznačíte tak, aby bylo i dalším řidičům zjevné, že se v cestě mohla vyskytnout překážka.


CO POTÉ? HLASÍME NA POJIŠŤOVNU

Jestli je dopravní nehoda již nahlášena u pojistitele škůdce – viníka dopravní nehody, pak nezbývá než ji dodat nezbytné podklady k prokázání Vašich nároků, těch je celá řada, a proto se jimi budeme zabývat v dalších částech tohoto seriálu.


Nicméně ve zkratce lze říci, že se vždy pokuste vše co nejlépe zdokumentovat. Pokud došlo k poškození věcí, vyfoťte je, zkuste najít od nich doklady, aby bylo možné zjistit jejich pořizovací hodnotu.


U zranění se nechte vždy bez zbytečného odkladu vyšetřit u lékaře a určitě neodcházejte bez lékařské zprávy. Některé položky bolestného jsou s časovým odstupem od okamžiku jejich vzniku hůře prokazatelné. Typicky pojistitelé rádi rozporují, že již nevznikly v souvislosti s dopravní nehodou, ale vznikly z jiných příčin (velmi typické u whiplash syndromu).


Pojistitelé mají typicky otevřené internetové portály, nebo přijímají dokumenty elektronickou cestou. V příštím díle tohoto seriálu pro Vás nachystáme ucelený seznam kontaktních adres největších pojistitelů, včetně tipů, jak se nenechat krátit na právech, které Vám jako poškozeným z dopravních nehod příslušejí.


Ačkoliv se na první pohled jedná o jednoduchou záležitost, kde pojišťovna by měla celou pojistnou událost likvidovat bez zbytečného odkladu a v plné výši vyplácet pojistné plnění, není tomu tak. Pojistitelé jsou, ač jsou enormní ekonomické subjekty, zůstává pro ně cashflow důležité. Jejich podnikatelský model, je jako u každého jiného, založená na zisku. Tedy přijmout co největší pojistné plnění z pravidelných plateb, na stranu druhou co nejméně z těchto pojistek vyplatit.


Bohužel v praxi často dochází i ke zcela nepochopitelným krácením pojistného plnění. Argumenty typu existujícího předchorobí (tzn. že před nehodou Vámi poškozená část těla byla již v tak bídném stavu, že zde nepřísluší náhrada), dále promlčení nároku nebo nesprávnosti hodnocení zranění Vašim ošetřujícím lékařem z důvodu „objektivního“ přezkumu činěného lékařem spolupracujícího s pojišťovnou. Tito objektivní hodnotitelé jsou však ekonomicky závislí na pojistiteli, je tak zjevné, že rozhodují ve prospěch jejich „zaměstnavatele“ a nikoliv v zájmu objektivity.


To však neznamená, že na náhradu škody nemáte nárok. Naopak, typicky pojišťovny krátí bezdůvodně, s předpokladem, že náhradu nebude většina poškozených řešit. Bohužel, tato kalkulace se zakládá na velmi reálných zkušenostech.


Typickým případem je pak dopravní nehoda, kde vzniklo bolestné a ztížení společenského uplatnění, kde pojišťovna vyplatila klientovi částku 270.000, - Kč. Poté co jsme případ převzali, nechali zpracovat znalecký posudek bylo zjištěno, že toto hodnocení nebylo objektivní. Podali jsme žádost o přehodnocení závěrů pojistitele, kde klientovi bylo následně vyplaceno dalších 430.000, - Kč, ač znalecký posudek stanovil 1.270.000, - Kč. Teprve až po podání žaloby pojistitel navrhnul smírné řešení na výplatu celkové částky 1.150.000, - Kč, které se klient rozhodl akceptovat. Jen pro zřejmost: rozdíl mezi výplatou bez právního zastoupení a výplatou při zastoupení advokátem, činil jen v tomto případě téměř jeden milion korun (čtyřnásobek původně vyplaceného pojistného).


Poškození často nemají právní zastoupení, a proto vzdávají vymáhání nároků, které jim příslušejí. Poškozený, byť v právu je ve svých nárocích krácen. Neváhejte se tak obrátit na svého právního zástupce, aby Vám s Vašimi nároky pomohl. A pokud jej ještě nemáte, neváhejte se obrátit na nás.


Mgr. Radek Valach, advokát33 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Změny v odškodňování pracovních úrazů

Pro mnohé není novinkou, že Ústavní soud na přelomu loňského roku vydal nález, který pro odškodňování nároků nemajetkové újmy ve vztahu k pracovním úrazům znamená významný posun ve prospěch poškozenýc

Whistleblowing! V ČR už od 17. 12. 2021.

Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy a stejně tak i

留言


bottom of page