top of page
Vyhledat

Povinnosti související s evidencí skutečných majitelů

Aktualizováno: 29. 11. 2021


1. června 2021 se stane účinným zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "Evidenční zákon"). Co to pro Vás bude znamenat? To se pokusíme přiblížit v rámci tohoto článku.


Včetně nového zakotvení evidence skutečných majitelů jako veřejného rejstříku (ten byl dosud neveřejný) přináší i další upřesnění základních pojmů týkajících se AML a CFT tématiky. Současně nastavuje povinnosti všech dotčených právnických osob tak, aby nejpozději k datu účinnosti zákona – tj. k 1. červnu 2021, byly skuteční majitelé rozpoznáni a zapsáni.


Pokud tak právnické osoby neučiní, vystavují se nejen sankčnímu riziku, ale staví do rizikové pozice i samotné skutečné majitele. Majitelé i jejich společnosti tak budou čelit například zákazu výkonu hlasovacích práv, zákazu rozdělování zisku, ale i například znemožnění účasti na veřejných zakázkách.


Dovolili jsme si pro Vás připravit stručný přehled jak a kdy nalézt skutečného majitele.


Kdo?


Právnické osoby (s.r.o., a.s., fundace, ústavy atd.) a svěřenští správci budou mít na základě Evidenčního zákona povinnost zajistit, aby byly v evidenci zapsány všechny osoby naplňující kritéria skutečného majitele.Co?

Skutečným majitelem se rozumí každá fyzická osoba, která je "koncovým příjemcem" nebo "osobou s koncovým vlivem". Za koncového příjemce chápeme osobu, která má buď přímo nebo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání, podstatnou část z celkového majetkového prospěchu (alespoň 25 %) a tento prospěch dále nepředává.

Za osobu s koncovým vlivem se pak považuje taková fyzická osoba, která bez pokynů jiného může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.


Kdy?

Podle původní úpravy měly právnické osoby vedené v obchodním rejstříku povinnost zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby a svěřenské fondy zapsané v jiných veřejných rejstřících měly povinnost zápisu do 1. ledna 2021. Lhůta pro právnické osoby zapisované do jiných, než obchodních rejstříků se prodlužuje o 6 měsíců, tedy ke dni 1. července 2021. Právnickým osobám, které tuto povinnosti již splnily, je poskytnuta jednoletá lhůta na doplnění zápisu tak, aby byl v souladu s novým zákonem.


Ve zkratce řečeno, pokud jste ještě nezapsali, jste již v prodlení. Pokud jste již zapsali, pak máte 1 rok pro kontrolu, zdali je tento zápis souladný i s novými požadavky kladenými Evidenčním zákonem.


Jak?

Zápis se provádí buď na návrh činěný vůči příslušným Krajským soudům anebo za pomoci zápisu činěných přímo u notářů. O zápisu do evidence skutečných majitelů se nově vede řízení, přičemž u obchodních korporací a právních uspořádání musí být návrh odeslán elektronicky. Současně zákon umožňuje automatické zapisování skrze údaje obsažené v jiných veřejných rejstřících. Za předpokladu, že z nich je zjevné, kdo je skutečným majitelem.


V praxi bude uvedené znamenat, že například jediný společník společnosti s.r.o., bude automaticky zapsán jako skutečný majitel, odpadne tak formální administrativní zátěž i nutnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000, - Kč.


K automatickému průpisu bude docházet například u některých skutečných majitelů společností s ručením omezeným, akciových společností, ale také u svěřenských fondů, fundací nebo ústavů. Spoléhat však na tento průpis nelze, minimálně kontrola správnosti zapsaných údajů je nezbytná.


Současně evidenční zákon ukládá právnické osobě povinnost zaznamenat všechny kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele. Evidující osoba má povinnost je uchovávat po dobu, po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem, a dále 10 let od zániku jejího postavení skutečného majitele. V případě žádosti povinné osoby ve smyslu AML zákona, je pak povinna tyto údaje jim sdělit.


A když ne?

Zákon zakotvuje možnost absenci dodržení pravidel zápisu takovéto právnické osoby (a svěřenecké fondy) sankcionovat, a to vcelku významně. Například nemusí být vyplacen podíl na zisku nebo z jiných vlastních zdrojů, může být zakázán výkon hlasovacích práv. V neposlední řadě bude také možné udělit pokutu až do výše 500.000, - Kč.


Zjistí-li orgán veřejné moci či povinná osoba dle AML zákona v rámci své činnosti nesrovnalost v zápisu, je povinna tuto skutečnost oznámit rejstříkovému soudu (s ohledem na sankční povinnost za neoznámení, lze očekávat, že tyto osoby budou oznamovat a pravidelně). Soud následně v evidenci vyznačí poznámku nesrovnalosti a vyzve dotčenou osobu k jejímu odstranění.


Pokud dotčená osoba situaci nenapraví v soudem určené lhůtě. Pak soud zahájí řízení o nesrovnalosti a poznačí zahájení řízení do evidence. Následně může být nesrovnalost potvrzena, následně nesprávné údaje soud sám opraví, nebo dojde k úplnému výmazu zapsaných údajů, nevyjde-li v průběhu řízení najevo identita skutečného majitele. Vyjde-li v řízení najevo, že skutečný majitel byl zapsán správně, soud poznámku nesrovnalosti vymaže.


Co s tím?

Chápeme, že spousta těchto pojmů se může jevit jako novum, či dokonce přímo matoucí. Aby Vaše společnost měla správně nastaveny veškeré AML a CFT procesy, je třeba začít zavádět návyky spojené s uvedenými povinnostmi do interních procesů, ale i do působení Vaší společnosti navenek. Povinnosti podle AML zákona, Evidenčního zákona a dalších předpisů jsou záležitostí, která není přechodná a bude s obchodem spojena i nadále.


Pokud i přesto nemáte jasnou představu odkud celou problematiku uchopit, neváhejte nás kontaktovat.


Rádi s Vámi projdeme celý chod Vaší společnosti, proškolíme Vaše zaměstnance, vytvoříme interní dokumentaci, zajistíme veškeré povinnosti společnosti dovnitř i navenek.


Nabízíme i služby compliance/AML/CFT/KYC officer. V případě kontroly ze strany FAÚ, FI, ČNB nebo Celní správy Vám budeme asistovat tak, aby vše proběhlo bez zbytečných komplikací.618 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Změny v odškodňování pracovních úrazů

Pro mnohé není novinkou, že Ústavní soud na přelomu loňského roku vydal nález, který pro odškodňování nároků nemajetkové újmy ve vztahu k pracovním úrazům znamená významný posun ve prospěch poškozenýc

Whistleblowing! V ČR už od 17. 12. 2021.

Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy a stejně tak i

Práva poškozeného související s dopravní nehodou

Díl 1. Úkony po dopravní nehodě – Nahlášení dopravní nehody První úkony po vzniku dopravní nehody První, co je s dopravní nehodou typicky spojeno je její zdokumentování. Pokud jsou všichni účastníci z

Comments


bottom of page